Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
Souhlasím
V pracovní dny
7:30 - 17:00

Kontakt
730 566 790
730 566 791

Reklamační řád

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

  Tímto Reklamačním řádem upravuje společnost CZ Mini Credit s.r.o., IČ: 24277142, Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10, (dále jen „společnost“) postup a náležitosti podání reklamací a stížností při zprostředkování úvěrů jménem společnosti FINDIGO CZ s.r.o., IČ: 03421970, se sídlem Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále jen „poskytovatel“)

 2. Vymezení pojmů

  2.1. Reklamace nebo stížnost je Požadavek klienta, aby společnost napravila, dle názoru klienta, nesprávný postup společnosti při poskytování svých služeb, zejména z oblasti sjednávání a průběhu úvěrových obchodů s klientem, např. nedoručení sjednaných finančních prostředků klientovi či nedoručení informace o stavu úvěru (výpis), projev nespokojenosti klienta s poskytnutou službou, s jednáním pracovníka společnosti, s postupem vyřízení reklamace, s obchodními podmínkami apod.
  2.2. Klientem se rozumí spotřebitel, klient společnosti nebo jiná osoba, která je nespokojena s jednáním či postupem společnosti vůči ní (dále jen „klient“).

 3. Možnosti podání reklamace a stížnosti

  3.1. Klient může zvolit, zda stížnost nebo reklamaci podá společnosti nebo poskytovateli. Pokud podá reklamaci nebo stížnost ve stejné věci společnosti i poskytovateli, rozhodne poskytovatel, zda jí vyřídí sám nebo zda její vyřízení přenechá společnosti.
  3.2. Reklamaci a/nebo stížnost je možné podat níže uvedenými způsoby:
   1. písemně zásilkou zaslanou na adresu sídla společnosti Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10,
   2. písemně zásilkou zaslanou na adresu sídla poskytovatele Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3,
   3. elektronicky e-mailem zaslaným na e-mail ,
   4. elektronicky e-mailem zaslaným na e-mail ,
   5. prostřednictvím klientské zóny na www.minikredit.cz,
 1. Náležitosti reklamací a stížností

  Při podání reklamace anebo stížnosti klient uvede následující informace:
   1. Identifikační údaje klienta, především jméno a příjmení klienta, rodné číslo nebo datum narození, dále kontaktní údaje pro komunikaci s klientem (telefonní číslo a/nebo e-mail),
   2. Předmět reklamace nebo stížnosti, název produktu nebo služby, které se reklamace a/nebo stížnost týká, popis podstatných skutečnost pro posouzení reklamace nebo stížnosti, časová posloupnost skutečností souvisejících s předmětem reklamace nebo stížnosti atp.
   3. V případě reklamace a/nebo stížnosti týkající se konkrétní platební transakce také identifikaci účtů/uskutečněných plateb a jejich identifikačních náležitostí a časových údajů.
 1. Lhůty k vyřízení reklamace nebo stížnosti

  4.1. Reklamaci nebo stížnost je nutné podat bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatku, který je předmětem reklamace nebo stížnosti. Reklamace nebo stížnost se považuje za podanou dnem doručení společnosti.
  4.2. Společnost nebo poskytovatel vyřídí reklamaci nebo stížnost do 30 kalendářních dní ode dne podání reklamace anebo stížnosti, nestanoví-li právní předpis kratší lhůtu pro vyřízení reklamace a/nebo stížnosti.
  4.3. Nejpozději v poslední den této lhůty zašle společnost nebo poskytovatel klientovi stanovisko k podané reklamaci anebo stížnosti. V případě, že společnost nebo poskytovatel nemůže z vážných důvodů vyřídit reklamaci nebo stížnost v dané lhůtě, kontaktuje nejpozději v poslední den lhůty klienta a sdělí mu aktuální stav vyřizování reklamace nebo stížnosti a další postup pro vyřízení reklamace nebo stížnosti.
  4.4. Je-li pro vyřízení reklamace nebo stížnosti nezbytné doplnění dalších informací či údajů od klienta, vyžádá si je společnost nebo poskytovatel od klienta bez zbytečného odkladu po zjištění jejich potřeby. Lhůta pro vyřízení reklamace nebo stížnosti se po dobu doplňování informací či údajů od klienta přerušuje a začíná opět běžet dnem následujícím po dni obdržení všech nezbytných informací či údajů od klienta.
  4.5. Stanovisko k reklamaci nebo stížnosti sdělí společnost nebo poskytovatel elektronicky e-mailem nebo písemně, není-li e-mailový kontakt v podání reklamace nebo stížnosti uveden. Stížnost může být vyřízena i telefonicky, nepožaduje-li klient doručení stanoviska písemně nebo e-mailem. 

 2. Náklady na vyřízení reklamace nebo stížnosti

  Náklady na vyřízení reklamace nebo stížnosti nese společnost, resp. poskytovatel. 

 3. Nesouhlas klienta s výsledkem vyřízení reklamace 

  6.1. V případě nesouhlasu se stanoviskem společnosti nebo poskytovatele k podané reklamaci nebo stížnosti má klient právo podat námitku. Námitku je třeba podat písemně na adresu poskytovatele (Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3), a to bez zbytečného odkladu. Pro vyřízení doručené námitky platí stejné lhůty jako pro vyřízení reklamace nebo stížnosti.
  6.2. V případě nesouhlasu klienta se stanoviskem společnosti nebo poskytovatele k jeho námitce k vyřízení reklamace nebo stížnosti má klient možnosti opravných prostředků k tomu určených, zejména:
  6.3. obrátit se na Finančního arbitra na adrese Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1 nebo na webových stránkách www.finarbitr.cz,
  6.4. podat podnět na zahájení správního řízení u České národní banky na adrese Na Příkopě 20, 115 03 Praha 1. 

 4. Závěrečná ustanovení

  Tento reklamační řád je účinný od 1.2.2019 a je k dispozici na webových stránkách společnosti www.minikredit.cz. Společnost je oprávněna reklamační řád v případ potřeby změnit zejména v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů nebo změnou své obchodní politiky.